ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІРЦей Публічний договір регламентує порядок надання послуг сайтом zhuravlyova.com (надалі – Виконавець) та регулює взаємодію між Надавачем та користувачем (замовником). Цей договір є Публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України і має відповідну юридичну силу.

Договір вважається погодженим та укладеним замовником шляхом вчинення замовником дій, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами. Відповідно до положень ст. 642 Цивільного кодексу України повним і безумовним акцептом (прийняттям) замовником умов цього Публічного договору є підтвердження замовником своєї згоди з умовами Публічного договору шляхом: або здійснення ним авансового платежу, на умовах Публічного договору. Здійснення замовником будь-якого із зазначених дій означає також згоду замовника на надання виконавцю своєї персональної інформації (персональних даних) відповідно до п.10 Договору та надання права на використання такої персональної інформації.

Укладаючи Договір, замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям замовником положень Договору та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору, встановлених виконавцем цін та умов продажу тощо.

Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором.

Умови Договору визначаються виконавцем самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України. Умови Договору можуть бути змінені виконавцем з повідомленням про це замовника на Сайті виконавця. Замовник самостійно несе обов’язок щодо ознайомлення із новими редакціями Договору. У разі незгоди замовника зі змінами, внесеними до Договору, такий замовник має право розірвати Договір протягом 7 (семи) календарних дні з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені до Договору зміни. Не розірвання замовником Договору у вказаний строк та продовження користування послугами свідчить про згоду замовника з внесеними змінами до Договору.

У разі, якщо чинним законодавством України встановлено норми, які суперечать умовам цього Договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні положення чи норми чинного законодавства України.

1. Терміни, що використовуються в Договорі

1.1. Замовник (Користувач) — користувач мережі Інтернет, що: прийняв умови Публічного договору, та/або зареєстрований на сайті виконавця, та/або що сплатив авансовий платіж за користування сайтом Виконавця, та/або почав користуватися будь-якими послугами виконавця.

1.2. Онлайн-консультації — консультації, що надаються Замовнику, з певних питаннь із використанням засобів дистанційної комунікації через мережу інтернет або будь яку іншу систему зв’язку, доступні користувачам через Сайт виконавця.

1.3. Сайт виконавця (Сайт) — інформаційний ресурс в мережі Інтернет, що належить та адмініструється виконавцем, розташований за адресою https://zhuravlyova.com

1.4. Замовлення – оплата користувачем певного терміну користування сайтом.

1.5. Білінг — система обліку платежів.

1.6. Обліковий запис користувача — ідентифікаційні та персональні дані користувача, що надані користувачем під час реєстрації на сайті виконавця. Обліковий запис створюється в результаті проходження користувачем процедури реєстрації та може знадобитися для використання деяких можливостей або окремих функцій сайту.

1.7. Логін і Пароль — два унікальних набору символів, що ідентифікують замовника та дозволяють замовнику здійснити доступ до Каталогу.

1.8. Особистий кабінет — особиста сторінка замовника на сайті виконавця, на якій замовник може зберігати інформацію про себе, отримувати Онлайн-консультації та зберігати раніше отримані, налаштувати відображення, задавати параметри, бачити свій статус, тощо. Особистий кабінет прив’язаний до облікового запису, доступ до нього закритий Логіном і паролем.

2. Предмет Договору

2.1. Виконавець надає замовнику можливість на умовах Публічного договору отримувати для особистих цілей Онлайн-консультації, що надаються виконавцем, та зберігання в Особистому кабінеті таких, що були вже надані. Виконавець може надавати замовнику інші послуги згідно з Договором та/або Додатку до Договору.

3. Обов’язки Сторін

3.1. Права та обов’язки Виконавця:

3.1.1. Надавати можливість замовнику доступу до Особистого кабінета після підтвердження Білінгом здійсненої замовником оплати та/або ідентифікації замовника як платника здійсненого платежу та/або особи, яка має право на отримання доступу.

3.1.2. Не розголошувати третім особам Логін та Пароль, адресу електронної пошти замовника, а також інші відомості, отримані від замовника при реєстрації, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством або за відповідним запитом компетентного органу.

3.1.3. Надавати замовнику можливість доступу до користування сайтом протягом терміну який обрав Замовник при здійсненні оплати через Особистий кабінет замовника.

3.1.4. Виконавець вправі час від часу вносити зміни та/або доповнення до цього Договору та/або Додатків до Договору. Такі зміни та/або доповнення вступають в силу і стають обов’язковими для Сторін з моменту їх розміщення на Сайті виконавця.

3.2. Права та обов’язки замовника:

3.2.1. Зареєструватися на сайті виконавця, встановити Логін та Пароль, унікальність яких підтверджується виконавцем. Замовник повинен суворо і неухильно дотримуватися вказівок виконавця щодо порядку реєстрації та користування сайтом.

3.2.2. Здійснювати оплати згідно умов Договору.

3.2.3. Отримати можливість доступу до користування сайтом протягом терміну який обрав Замовник при здійсненні оплати.

3.2.4. Забезпечити конфіденційність Логіну і Пароля.

3.2.5. Використовувати доступ до Особистого кабінету та Онлайн-консультації в особистих цілях, терміном який обрав Замовник при здійсненні оплати.

3.2.6. Замовнику забороняється: — завантажувати, іншим чином записувати, передавати або розсилати Онлайн-консультації третім особам як повністю, так і частково; — транслювати публічно Онлайн-консультації по каналам мовлення, таким як радіо, телебачення, інтернет та ін.; — відтворювати Онлайн-консультації, тобто виготовляти екземпляри Онлайн- консультацій або їх частин в будь-якій матеріальній формі, якщо це відтворення має на меті подальше поширення; — доводити Онлайн-консультації до загального відома з використанням мережі Інтернет та інших цифрових мереж, в тому числі розміщувати Онлайн-консультації на будь-яких веб-сайтах, в мобільних додатках та інших ресурсах; — переробляти, змінювати або іншим чином переробляти Онлайн-консультації; — використовувати Онлайн-консультації будь-яким іншим способом, окрім зазначених в п.

3.2.5. Договору; — здійснювати будь-які інші дії щодо використання Онлайн-консультацій, що порушують законодавство про захист інтелектуальних прав; — зламувати (здійснювати спроби злому) DRM (технічних засобів захисту від несанкціонованого використання Онлайн- консультацій) або будь-яким іншим способом здійснювати (намагатися здійснити) доступ до Онлайн-консультацій, крім тих способів, які прямо вказані в Договорі; — здійснювати (намагатися здійснити) будь-які дії (так само як і допускати бездіяльність), спрямовані на проникнення, втручання і т.п. в систему Сайту, або програмного забезпечення виконавця, або що-небудь інше, що сприяє або допускає будь-які збої, неполадки тощо, або іншим чином перешкоджає нормальному функціонуванню Сайту, або яким-небудь іншим способом заподіює (чи може заподіяти) шкоду виконавцю та/або третім особам; Недотримання вимог п.3.2.6. Договору є порушенням законодавства (в тому числі відповідних норм про захист інтелектуальних прав, про захист інформації та ін.) і тягне юридичну відповідальність (цивільно-правову, адміністративну, кримінальну) згідно з законом.

3.2.7. Вся інформація, розміщена на Сайті про порядок користування Каталогом, оплати та інші особливості виконання Договору, є невід’ємною частиною Договору і є обов’язковим до виконання замовником.

3.2.8. За всіма питаннями замовник має право звертатися в Службу підтримки виконавця.

4. Умови оплати

4.1. Замовник здійснює авансовий платіж в гривнях на умовах, і у спосіб, що їх зазначено на Сайті виконавця.

4.2. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати діючі ціни шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті виконавця. Зміна цін не стосується вже здійснених оплат.

4.3. Після здійснення платежу, Замовник отримує доступ до Особистого кабінету протягом не більше

48-ми годин з моменту оплати.

4.4. Повернення сплачених коштів здійснюється протягом 30 (тридцять) календарних днів, на підставі відповідного звернення Замовника, таким самим шляхом що було здйснено оплату, і за умови не отримання замовником жодної Онлайн-консультації на момент надання такого звернення/

5. Відповідальність Сторін. Обмеження відповідальності виконавця

5.1. Замовник бере на себе повну відповідальність і ризики, пов’язані з використанням Сайта.

5.2. Замовник повністю несе відповідальність за використання третіми особами Логіна і Пароля.

5.3. Замовник повністю несе відповідальність за використання третіми особами інформації, що передається виконавцем на адресу електронної пошти, вказану замовником при реєстрації.

5.4. Замовник повністю несе відповідальність за будь-які порушення законодавства (в тому числі, але не обмежуючись, зазначені в п.3.2.6.).

5.5. Виконавець не несе відповідальності за будь-які витрати замовника або прямий або непрямий збиток, який може бути нанесений замовнику внаслідок використання Сайта.

5.6. Виконавець нe нeсe відповідальності за якість доступу до Особистого кабінету через мережу Інтернет.

5.7. За будь-якими обставинами виконавець не несе відповідальності за використання третіми особами Логіна і Пароля.

5.8. Виконавець не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, понесений замовником в результаті помилок передачі даних, збоїв/дефектів в роботі програмного забезпечення та/або обладнання, втрат і пошкоджень даних, помилок обробки або відображення даних, затримок у передачі даних і інших збоїв, що трапилися не з вини виконавця.

5.9. Сайт виконавця працює, і всі супутні сервіси надаються на умовах «як є», без будь-яких прямих

або непрямих гарантій того, що зазначений Сайт та/або сервіси можуть підходити або не підходити для конкретних цілей використання.

5.10. Виконавець не несе відповідальності за неможливість користування Сайтом та/або супутніми сервісами замовником з будь-яких причин, включаючи, але не обмежуючись: помилки, упущення, переривання, видалення, дефекти, затримку в обробці або передачі даних, порушення роботи ліній зв’язку, несправність обладнання, будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп’ютерних систем, серверів або провайдерів, комп’ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, невиконання зобов’язань постачальниками тих чи інших послуг, крадіжку, знищення або неправомірний доступ до матеріалів користувачів, розміщених на Сайті або в будь-якому іншому місці і т.п.

5.11. Ні в якому разі виконавець не несе відповідальності за будь-які витрати замовника або прямій або непрямий збиток, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або ділової репутації, який може бути нанесений замовнику внаслідок використання Сайту і/або супутніх сервісів.

5.12. Виконавець не несе відповідальності перед замовником, якщо замовнику з тих чи інших причин не сподобався зміст, оформлення, літературно-художня цінність тощо будь-якого матеріалу належної якості, тобто при відсутності у замовника технічних труднощів при доступі до Особистого кабінету та/або його перегляді/прослуховуванні на своєму пристрої, за умови, що цей пристрій технічно справний і за своїми параметрами придатний до відтворення та прослуховування.

6. Термін дії Договору

6.1. Договір набуває чинності з моменту прийняття його Покупцем і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

7. Обставини непереборної сили

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором у разі, якщо таке невиконання стало прямим наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення Договору, в результаті подій надзвичайного характеру, а саме: епідемії, пожежі, повені, урагану і землетрусу або накладення органами державної влади обмежень на діяльність будь-якої із Сторін та інших подібних обставин, якщо ці обставини Сторони не могли ані передбачити, ані запобігти їх настанню розумними заходами.

8. Інші умови

8.1. У разі, якщо будь-яке положення або будь-яка частина положення Договору будуть визнані недійсними або такими що не мають юридичної сили, інші положення і частини положень Договору залишаються в повній силі і дії.

8.2. Всі Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною.

8.3. У всьому іншому Сторони домовилися керуватися чинним законодавством України.

9. Вирішення спорів

9.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути з даного Договору, вирішуються шляхом дотримання досудового (претензійного) порядку. Строк розгляду виконавцем претензії – 20 (двадцять) робочих днів з моменту її отримання від замовника.

9.2. Якщо Сторони не дійдуть згоди, ці суперечки і розбіжності вирішуються в судовому порядку згідно з чинним законодавством України

10. Повідомлення про обробку персональних даних

10.1. Прийняттям цього Договору замовник надає свою згоду/дозвіл на:

10.1.1. обробку виконавцем Персональних даних (будь-якої інформації, що стосується замовника, в тому числі, однак не виключно інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, ідентифікаційного коду, дати та місця народження, громадянства, адреси проживання та реєстрації, сімейного, соціального, майнового становища, освіти, професії, доходів, номерів контактних телефонів/факсів, адреси електронної пошти, тощо (надалі — «Персональні дані»)) замовника з метою: — здійснення виконавцем своєї фінансово- господарської діяльності; — надання третіми особами послуг виконавцю для виконання ним своїх функцій та/або для виконання укладених виконавцем із третіми особами договорів, у т.ч. про відступлення права вимоги;- захисту виконавцем своїх законних прав та інтересів, у т.ч. передача даних фінансовим установам (ураховуючи, але не виключно, страховим та факторинговим компаніям); — здійснення виконавцем прав та виконання обов’язків за іншими договірними відносинами між виконавцем та замовником;

10.1.2. передачу (поширення), у т.ч. транскордонну, виконавцем Персональних даних третім особам, зміну, знищення Персональних даних або обмеження доступу до них, включення Персональних даних до бази Персональних даних виконавця з метою зазначеною в п.10.1.1 цього Договору та без необхідності надання замовнику письмового повідомлення про здійснення зазначених дій. Зазначена згода надається на строк, який є необхідним відповідно до мети обробки Персональних даних, передбаченої цим розділом Договору, однак у будь-якому випадку до моменту припинення виконавця та/або його правонаступників. Замовник підтверджує, що він письмово (цим Договором) повідомлений про володільця персональних даних, про склад та зміст зібраних виконавцем персональних даних замовника, про включення Персональних даних до бази персональних даних виконавця, про права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року, про мету збору даних та осіб, яким передаються Персональні дані, засвідчує, що склад та зміст Персональних даних є відповідним визначеній вище меті обробки Персональних даних.

11. РЕКВІЗИТИ

Виконавець: Фізична особа-підприємець Журавльова Вікторія Володимирівна Місце реєстрації: 04214, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, буд. 40Б, кв. 58

Номер державної реєстрації: № 2 069 017 0000 024275 від 11.10.2010 року